پرونده انجام کاشت مو

نام و نام خانوادگی(ضروری)
سابقه بیماری قبلی(ضروری)
آیا از موارد زیر استفاده میکنید؟(ضروری)

مشخصات محل برداشت

مشخصات محل کاشت

قوانین(ضروری)