- سایر خدمات کلینیک ایران فیت -

<p style=”text-align: center;”>ظاهر موهای كاشته شده كاملا طبيعی</p>

<p style=”text-align: center;”>عدم نياز به دوران نقاهت پس از پيوند مو به دليل سر پايی بودن</p>

<p style=”text-align: center;”>پوست محل كاشت مو كاملا طبيعی و بدون فرورفتگی و برجستگی</p>

<p style=”text-align: center;”>ايجاد طبيعی ترين خط رويش مو در جلو سر نسبت به ساير روش های كاشت مو مشابه</p>

<p style=”text-align: center;”>كسب بالاترين تراكم ممكن كاشت مو در يك جلسه</p>

فراهم نمودن درصد رشد مو 90% تا 100% موهای كاشته شده

کاشت مو 

<p style=”text-align: center;”>محل برداشت جهت پيوند مو در پشت سر غير قابل رويت</p>